Menu Zamknij

Umowa o dofinansowanie

6 lutego 2012r. Ks. Proboszcz Andrzej Horaczy podpisał w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania NMP umowę nr UDA-RPPD.06.03.00-20-003/10-00 o dofinansowanie Projektu „Konserwacja zabytkowego ołtarza bocznego i zabytkowych organów w kościele p.w. Zwiastowania N.M.P. w Dobrzyniewie Kościelnym” Nr WND-RPPD.06.03.00-20-003/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury SpołecznejDziałanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Całkowita wartość Projektu dofinansowanego w ramach powyższej umowy wynosi: 388 458,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 283 986,00 zł. co stanowi 81% kosztów kwalifikowalnych powyższego Projektu.

Dofinansowany Projektu obejmuje następujący zakres prac:

  1. konserwację elementów drewnianych, polichromowanych i złoconych ołtarza bocznego p.w. Chrystusa Króla,
  2. konserwację 6 rzeźb ołtarza bocznego p.w. Chrystusa Króla,
  3. konserwację elementów drewnianych, polichromowanych i złoconych prospektu organowego,
  4. naprawę i konserwację zabytkowych organów w zakresie elementów mechanicznych – prace konserwatorsko – organmistrzowskie przywracające pełną sprawność techniczną i muzyczną instrumentu.

Prace zostaną zakończone do 28.09.2012r.

Udostepnij:
Opublikowany wKRONIKA