Msze Święte:

Niedziele:
 • 07:00
 • 09:00
 • 10:30 (w roku szkolnym)
 • 12:00
 • 18:00
Dni powszednie:
 • 06:30
 • 07:00
 • 18:00 (w każdą środę przez
  cały rok; w maju, czerwcu
  i październiku codziennie)
Uroczystości i Święta:
 • 07:00
 • 09:00
 • (12:00)
 • 18:00
Boże Narodzenie:
 • 00:00 (Pasterka)
 • 09:00
 • 10:30
 • 12:00
Wielkanoc:
 • 06:00
  (Procesja Rezurekcyjna
  i Uroczysta Msza Święta)
 • 09:00
 • 10:30
 • 12:00

Parafia Rzymskokatolicka pw.

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Dobrzyniewo Kościelne 39
16-002 Dobrzyniewo Duże


tel. +48 (85) 719 75 39


e-mail: dobrzyniewo@archibial.pl

Obraz z ołtarza głównego

Kancelaria parafialna czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 9:00 i 17:00 - 17:45

W innym czasie wizytę w kancelarii należy uzgodnić telefonicznie.
Archidiecezja Białostocka Caritas Archidiecezji Białostockiej
2017.02.28

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

1 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Tego dnia, w Środę Popielcową Msze Święte z posypaniem głów popiołem będą odprawiane w naszym kościele o godzinie 7:00, 9:00 i 18:00.

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową obowiązuje post – zarówno wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych jak i post ilościowy ograniczający się do jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Zwyczajem przestrzeganym w całym Kościele jest posypywanie głów wszystkich uczestników liturgii poświęconym popiołem i jest on symbolem pokuty. Zwyczaj ten jako obowiązujący wprowadził papież Urban II w 1091 roku. Posypanie popiołem pojawiło się w liturgii już w VIII wieku, a pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X wieku. W XI wieku ustalono również, że popiół do posypywania głów wiernych będzie pochodził z palm, poświęconych podczas Niedzieli Palmowej poprzedniego roku.

Rozpoczynający się Wielki Post jest okresem przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Warto, między innymi przez uczestnictwo w liturgii, Drodze Krzyżowej czy Gorzkich Żalach i lekturę Pisma Świętego, przeżyć ten czas koncentrując się na poszukiwaniu prawdy o tym, co poprzez swoją mękę i zmartwychwstanie uczynił Pan Jezus dla każdego człowieka. W swoim orędziu na Wielki Post 2017 papież Franciszek powiedział: „Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie zachęcani”.

Wielki Post trwa czterdzieści dni, co jest wspomnieniem czterdziestu dni spędzonych przez Chrystusa na pustyni przed rozpoczęciem Jego publicznej działalności. Czas ten jest również wspomnieniem i przeżywaniem na nowo innych wielkich wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym: czterdziestu dni potopu i przymierza, jakie Bóg zawarł z Noem, czterdziestu lat tułania się Izraelitów po pustyni w drodze do ziemi obiecanej oraz czterdziestu dni, w czasie których Mojżesz przebywał na Górze Synaj, gdzie otrzymał od Boga Dziesięcioro Przykazań.

opr. M.K.
2017.01.05

6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego

Objawienie Pańskie jest jednym z najstarszych świąt. Od III wieku w Kościołach Wschodnich obchodzone jest razem z Narodzeniem Pańskim, czyli zjawieniem się Boga na ziemi w postaci ludzkiej, co podkreśla szczególny charakter jej uroczystości. Od V wieku Objawienie Pańskie jest świętowane również w Kościele Zachodnim ale w terminie odrębnym niż Boże Narodzenie.

Kim byli Trzej Królowi? Przede wszystkim nie wiemy czy było ich trzech i czy rzeczywiście byli królami. Ewangelia nie podaje liczby przybyłych do Betlejem mędrców (Mt 2, 1-12), a liczba trzech, którą przyjęła tradycja kościoła zasugerowana liczbą darów, jakie złożyli. Raczej nie byli też monarchami. Prawdopodobnie przybysze byli astrologami, na pewno ludźmi zamożnymi, ale i pobożnymi. Mogli być także naczelnikami swoich plemion. Pochodzili oni z Persji, a do Betlejem przywiodła ich cudowna gwiazda. Wielce prawdopodobne jest, iż otrzymali oni także nadprzyrodzone oświecenie. Przybysze byli pierwszymi poganami, którzy oddali pokłon Panu Jezusowi, dlatego święto Trzech Króli nosi nazwę ustanowioną przez Kościół - Objawienie Pańskie, gdyż Mesjasz objawił się także ludom pogańskim.

O Magach, którzy przybędą do nowonarodzonego Mesjasza znajdujemy wzmianki już w Starym Testamencie. Psalm 72 podaje, że jeden z Magów pochodzić będzie z Afryki: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby” (Ps 72, 10-11a i 15a). To na podstawie tego proroctwa zapisała się tradycja, że owi Magowie byli właśnie królami. Na ich królewskie pochodzenie może wskazywać również wartość przyniesionych darów, które ofiarują Panu, o czym pisał prorok Izajasz: „Zaleje cię mnogość wielbłądów - dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przyjdą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło” (Iz 60, 6).

Co symbolizują litery pisane poświęconą kredą?

Zgodnie z tradycją tego dnia oznaczamy drzwi swoich domów poświęconą kredą. Księga liturgiczna "Obrzędy błogosławieństw” podaje, że oznaczenie jakie można zrobić na drzwiach to C+M+B (Christus Mansionem Benedicat) czyli „niech Chrystus błogosławi temu domowi” a krzyżyki (a nie plusy) oznaczają błogosławieństwo. Popularne dziś K+M+B wzięło się stąd, że ludzie zaczęli łacińskie "C" zastępować polskim "K". W średniowieczu, kiedy pojawiła się legenda o trzech królach, która w kolejnych wiekach zyskała sporą popularność ludzie zaczęli coraz bardziej utożsamiać litery K M B z inicjałami imion trzech mędrców.

Zaprośmy Boga, narodzonego na świat aby błogosławił nasze rodziny, domy, nasze troski i radości.

„Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu, już się w świecie szerzy”

opr. M.K.
2016.12.07

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia obchodzimy w Kościele Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie. Dogmat jest to obiektywna prawda wiary zawarta w Objawieniu Bożym, którą papież lub sobór przekazuje w powszechnym nauczaniu. Jak napisał św. Tomasz dogmat ujmuje prawdę, która wykracza poza zdolność naszego poznawania. Ostatnim jak dotąd dogmatem była ogłoszona przez papieża Piusa XII w 1950 roku prawda o tym, że Maryja była wzięta do nieba z ciałem i duszą.

Prawda wiary, jaką jest Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny wiąże się nierozerwalnie z obejmującymi całą ludzkość konsekwencjami grzechu pierworodnego Adama i Ewy. Łaska Niepokalanego Poczęcia sprawiła, że Maryja pozostawała w nieprzerwanej przyjaźni z Bogiem, dawała jej zdolność niezwykle łatwego wchodzenia z Nim w autentyczny kontakt i skłaniała Ją do wybierania zawsze tego co doskonalsze, lepsze. Dzięki tej łasce była w stanie najdoskonalej wypełniać przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę jaka miała wypełnić Maryja na tle wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele. W czasie objawień w Lourdes w 1858 r., Maryja osobiście potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernadetcie Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie".

O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami!

opr. M.K.
2016.11.27

ADWENT

Niedziela 27 listopada rozpoczyna Kościele okres Adwentu a jednocześnie nowy rok liturgiczny. Zgodnie z odnową liturgiczną Soboru Watykańskiego II ( 1962-65), Adwent rozpoczyna się w niedzielę najbliższą święta św. Andrzeja Apostoła, tj. między 29 listopada a 3 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery niedziele.

Łacińskie słowo adventus oznacza „przybycie” a czas Adwentu teologicznie wyraża oczekiwanie Kościoła na powtórne przyjście Pana Jezusa. Liturgicznie Adwent dzieli się na dwa okresy. Pierwszy (do 16 grudnia) podejmuje motyw oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa w chwale (Paruzja), a drugi (od 17 grudnia) skupia uwagę wiernych na bezpośrednim przygotowaniu do obchodów Świąt Narodzenia Pańskiego.

Adwentowe czytania mszalne dotyczą między innymi nawoływań proroków, zachęcających do nawrócenia. Podkreślają również zbliżający się nieubłaganie kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Jednocześnie Kościół przypomina o nadziei związanej z ponownym przyjściem zmartwychwstałego Chrystusa.

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” Mt 24, 37-44

Bardzo charakterystycznym elementem tego okresu są sprawowane o świcie Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie (tzw. Roraty). Podczas tej Mszy zapalana jest dodatkowa świeca (roratka), która symbolizuje Maryję - Jutrzenkę poprzedzającą przyjście Jezusa - Wschodzącego Słońca. Razem z Maryją wierni z zapalonymi świecami i lampionami, pogrążeni w ciemności oczekują na przyjście Zbawiciela.

Z świecą roratnią związany jest też inny polski zwyczaj: w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej przedstawiciele siedmiu stanów przynosili do katedry wawelskiej w pierwszą niedzielę Adwentu zapalone świece. Wypowiadając słowa: "jestem gotowy na sąd Boży", kolejno do Ołtarza podchodzili: król, prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop, umieszczając swoją świecę na siedmioramiennym świeczniku.

W kościołach w Adwencie pojawia się także wieniec z czterema świecami. Zielone gałązki jodły symbolizują życie, zaś cztery świece oznaczają cztery adwentowe niedziele. Tradycja ta pochodzi z Niemiec, a jej początki sięgają XIX w., kiedy to protestant, pastor J. H. Wichern, w 1833 r. w Hamburgu, po raz pierwszy przygotował adwentowy wieniec. Zwyczaj zawieszania wieńca adwentowego w kościołach i domach prywatnych rozprzestrzenił się nie tylko wśród protestantów, ale bardzo szybko został przyjęty także przez katolików.

Okres Adwentu to czas, w którym Kościół zachęca wiernych do uczestniczenia w rekolekcjach adwentowych i korzystanie z sakramentu pokuty. Informację o godzinach Mszy św. roratnich jak również o rekolekcjach zostaną przekazane w treści ogłoszeń parafialnych.

opr. M.K.
2016.11.19

Jezus naszym Królem!

„Bo jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo trzeba uwierzyć sercem, by zostać usprawiedliwionym, wyznać natomiast ustami, aby być zbawionym.“ Rz10,9-10

Od 1930 roku Pan Jezus domaga się, by uznać Go Królem Polski. Jak często bywa Pan Bóg jako Swego herolda wybiera skromnego, szarego człowieka - jest nim pielęgniarka z Krakowa, Rozalia Celakówna.

Znamienne jest, że pierwsze prośby Pana Jezusa pojawiają się przed wybuchem II wojny światowej wraz z obietnicą pokoju i ostrzeżeniem przed wielką wojną. Co było dalej, wiemy. Do intronizacji nie doszło, a pożoga wojenna ogarnęła prawie całą Europę dotykając wszystkie kontynenty prócz Australii i wszystkie oceany. Straciło w niej życie wiele milionów.

Od wojny minęło już wiele lat i nam współczesnym ludziom wydaje się, że nastał czas pokoju i bezpieczeństwa. Przynajmniej niektórym. Ale wydarzenia ostatniego roku, gdy obserwujemy z niedowierzaniem rozlewanie się fali nienawiści Islamistów pod znakiem zapytania stawia pokój i bezpieczeństwo.

Pan Jezus do Rozalii mówił: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.“ A dalej: „... te państwa ostoją się tylko, które Mnie uznają swym Królem. Zniszczenie będzie wielkie wskutek grzechów, które się rozlały jak potop na ziemi, więc muszą być krwią zmyte, zwłaszcza tam, gdzie były popełniane w sposób najohydniejszy.“

Zastanówmy się w sercach nad tymi słowami i nad rzeczywistością obecną.

Króluj nam, Chryste zawsze i wszędzie!

opr. D.O.
2016.10.29

Wypominki

Listopad dla wierzących rozpoczyna się czasem zadumy i chwilami zatrzymania codziennego biegu spraw i wydarzeń. 1 listopada - dzień Wszystkich Świętych, w którym odwiedzamy cmentarze a na nich groby naszych krewnych i przyjaciół, którzy zakończyli już ziemską wędrówkę. W następnych dniach będziemy się gromadzić na mszach i nabożeństwach, by wspominać i modlić się za zmarłych. Jest to wyraz naszej wiary w wieczność z Panem Bogiem. Wyraz wiary, iż umierając tutaj rodzimy się w wieczności. Dlaczego więc modlimy się za zmarłych?

To także uznanie naszej niedoskonałości i potrzeby oczyszczenia z ciężaru przewinień. Nawet ci, których kochaliśmy bardzo i których uważamy za dobrych ludzi mogą także potrzebować jeszcze oczyszczenia przebywając w czyśccu. Modlitwa za nich a w szczególności odprawiona msza święta jest najlepszą pomocą. Oni są już tak blisko Pana Boga! Modląc się za nich wypełniamy obowiązek miłosierdzia wobec duszy. Jest to także nasz wyraz wybaczenia przewinień.

Biskup Jerozolimy z IVwieku, święty Cyryl Jerozolimski mówił o tym tak: „Wierzymy, że wielką korzyść odniosą dusze, za które modlimy się, podczas gdy na ołtarzu jest obecna święta i wzniosła ofiara. Przedstawiając Bogu nasze błagania za tych, którzy już zasnęli, nawet, jeśli byli grzesznikami, przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego za nasze grzechy; dzięki Niemu Bóg, Przyjaciel ludzi, okazuje się łaskawy dla nich i dla nas.“

Jednak za zmarłych modlono się już w starożytności jeszcze przed narodzeniem Pana Jezusa. W Starym Testamencie, w Drugiej Księdze Machabejskiej jest opis krwawej bitwy powstańców żydowskich pod dowództwem Judy, po której po jednym dniu odpoczynku, który był siódmym dniem, w którym żołnierze uroczyście obchodzili szabat, nastepuje dzień, gdy postanowiono pochować poległych wrogów. Wtedy zwycięzcy zauważają, iż każdy poległy miał przy sobie amulety pogańskich bóstw. Stało się dla armii Judy jasne, iż w ten sposób Wszechmocny Pan Bóg ukarał tych, którzy się sprzeniewierzyli Jego przykazaniom, gdyż On „widzi rzeczy ukryte“. Na tym historia ta się nie kończy. Po pochówku zwycięskie wojsko modliło się za poległych prosząc, by Pan Bóg całkowicie wymazał ten grzech ze Swojej pamięci. Wódz Juda przeprowadził także składkę pienieżną, gdzie zebrano pokaźną sumę w srebrze i posłał ją do Jerozolimy jako ofiarę przebłagalną. Stary Testament wyraźnie dalej mówi, iż Juda dlatego tak postapił, iż wierzył w zmartwychwstanie. Wierzył w to, że dla tych, którzy umierają bez grzechu czeka nagroda w niebie. Dlatego w akcie miłosierdzia błagał w ten sposób Pana Boga, by tych, co zginęli uwolnił od winy grzechu, by i oni mogli Jego światłość oglądać.

Módlmy się i my w akcie miłosierdzia!

opr. D.O.
2016.10.01 Z Różańcem w ręku
opr. D.O.
2016.09.04

Święto Matki Boskiej Siewnej - 8 września

czyli Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Matka Boża Krypniańska

Tradycyjnie siew jesienny zaczynano dopiero po tym święcie wg przysłowia:

„Gdy o Matce Bożej zasiano,
to ani za późno, ani za rano.“

W Kościele w tym dniu święci się ziarno do nowego zasiewu. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny rozpowszechniało się bardzo wolno i dość trudno precyzyjnie wskazać gdzie i kiedy się pojawiło. Trudność wynika z tego, iż przekazy o narodzeniu Najświętszej Panienki pochodzą z pism apokryficznych. Z nich także dowiadujemy się, iż Święta Maryja była jedyną córką Joachima i Anny - starszego, bezdzietnego małżeństwa. Ani miejsce, ani dokładna data narodzenia przyszłej Matki Bożej nie jest znana. Data 8 września została przyjęta z kościoła wschodniego.

Zamiast modlitwy piękna pieśń „Matka Boska Siewna" w wykonaniu oratorium Siedem Pieśni Marii: https://www.youtube.com/watch?v=uARYf9kbIys

opr. D.O.
2016.08.14

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia obchodzona jest w Kościele uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten jest również rocznicą zwycięstwa wojska polskiego nad sowietami w 1920 r., zwanego "Cudem nad Wisłą" oraz ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele Matki Bożej przypisują to właśnie jej szczególnemu wstawiennictwu. W tym dniu w latach 1923-47 i ponownie od 1992 obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Peter Paula Rubens, 1626

Pomimo, że prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wieków, to dogmat ten ogłoszony został dopiero 1 listopada 1950 r. przez papieża Piusa XII w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus: "Powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga że: Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105).

Papież Pius XII nie precyzuje czy Matka Boża umarła czy jeszcze przed zakończeniem swego ziemskiego życia została przeniesiona do chwały niebieskiej wraz z duszą i ciałem. Dopiero Jan Paweł II w katechezie z 25 czerwca 1997 r. doprecyzował czy jest możliwe, aby Maryja z Nazaretu doświadczyła w swym ciele dramatu śmierci? Wyjaśnił, że tak bo choć śmierć według Biblii jest karą za grzech, a Maryja została zachowana od grzechu, to "z chwilą, gdy Chrystus umarł, byłoby trudno przyjąć coś przeciwnego w odniesieniu do Jego Matki". W związku z tym uroczystość jest różnie nazywana w różnych kościołach. W Kościele Katolickim jest to Wzięcie Maryi do Nieba, ale w Kościołach wschodnich, których ojcowie przekonani są, że Matka Boża nie umarła obchodzona jest uroczystość Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Wszystkie one są zgodne, że „gdy Matka Boża przeszła z życia ziemskiego do nieba, Jej święte Ciało z woli Bożej otrzymało to, co odpowiadało godności Matki Słowa Wcielonego i pozostałym przywilejom Jej udzielonym.” (cyt. za Munificentissimus Deus)

Ważnym argumentem przemawiającym za tym, że Maryja była zabrana do nieba z jej ciałem i duszą jest fakt, że na przestrzeni dziejów Chrześcijaństwa nie odnaleziono miejsca, w którym znajduje się jej grób. Gdyby nie przekonanie wśród Chrześcijan, że Matka Boża została wzięta do nieba ze swoim ciałem, to podobnie jak ma to miejsce w przypadku grobów Św. Piotra, Św. Pawła czy innych Apostołów, jej miejsce pochówku byłoby otoczone podobną czcią.

Tradycja podaje, że odejście Maryi do nieba mogło mieć miejsce w 45 roku na Górze Synaj, gdzie na cześć tego wydarzenia pobudowana została bazylika. Inne przekazy podają, że miało to miejsce w Efezie, dokąd Maryja była zabrana przez Św. Jana Apostoła. Kościół był przekonany o chwalebnym wzięciu do nieba Maryi w duszą i ciałem od najdawniejszych czasów. Cesarz bizantyjski Maurycjusz (539-602) polecił ustanowienie odrębnego święta i obchodzenie go w dniu 15 sierpnia. W Galii święto to było obchodzone również od VI wieku ale nie 15 sierpnia ale 18 stycznia, czego dowiedzieć się można z pism Św. Grzegorza z Tours. W Rzymie obchodzone było od VII wieku, ponieważ wiadomo, że papież Św. Sergiusz ustanowił na tę uroczystość procesję. W IX wieku Papież Leon IV dodał do uroczystości Wniebowzięcia wigilię i oktawę. Uroczystość Wniebowzięcia Maryi obchodzona jest także w kościele Ormiańskim i w Ortodoksyjnym Kościele Etiopskim. Wniebowzięcie świętują Chaldejczycy, Syryjczycy, Maronici oraz Kościół Koptyjski w Egipcie.

opr. M.K.
2016.07.29

Święto Przemienienia Pańskiego

jest świętem wspólnym Kościołów Wschodniego i Zachodniego
wraz z tą samą datą obchodzenia – 6 sierpnia.

width="350px"

Chrześcijanie zaraz po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa zaczęli otaczać czcią miejsca, gdzie obecność Zbawiciela zaznaczona była jakimiś cudownymi zdarzeniami.

Święto Przemienienia Pańskiego zaczęto obchodzić bardzo wcześnie. Prawdopodobnie już od IV wieku czczono cudowną zmianę oblicza Pana Jezusa na górze Tabor w obecności trojga Jego uczniów. Jako święto wspominane jest od początku V wieku zwane wówczas często świętem Metamorfozy Pana. W tym czasie świętowano także pamięć świętych świadków tego zdarzenia a także istniało Święto góry Tabor obchodzone na cześć proroków Eliasza i Mojżesza, którzy ukazali się Apostołom podczas Przemienienia by rozmawiać z Panem Jezusem.

O ile w Kościele Wschodnim święto to miało duże znaczenie o tyle w Kościele Zachodnim traktowano je jak święto mniejszej wagi i początkowo nieliczne kościoły obecnej Francji, Włoch i Hiszpanii obchodziły je w drugą niedzielę Wielkiego Postu.

Oficjalnie święto z datą obchodzenia 6 sierpnia zostało wpisane do kalendarza liturgicznego Kościoła Rzymskokatolickiego w roku 1457 przez papieża Kaliksta III. Data ta jest dniem otrzymania w Rzymie radosnej wieści o pokonaniu Turków pod Belgradem, a polecenie obchodzenia święta powszechnie - jako wyraz dziękczynienia Bogu za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego nad najeźdźcą muzułmańskim.

Koronka o przemienieniu pańskim

1. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

2. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętej w prawdziwe Twoje Bóstwo, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

3. Jezu, który przemieniłeś się przy ostatniej wieczerzy, podczas której chleb i wino przemieniłeś w prawdziwe Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

4. Jezu, który przemieniłeś się w czasie Twojej męki, podczas której byłeś oszpecony ranami oraz sińcami i będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

5. Jezu, który przemieniłeś się przy chwalebnym zmartwychwstaniu Twojego uwielbionego Ciała, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Ofiarowanie Koronki

Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym a przez pięciorakie Przemienienie Twoje, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twój ą świętą! Amen!

Modlitwa

Panie Jezu! Przez pięciorakie Przemienienie Twoje racz się nade mną zmiłować i przemień Twój gniew i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo! Przemień wszystkie dolegliwości, smutki i zmartwienia w pocieszenie i radość!Przemień wszystko zło w dobro, złość i nienawiść nieprzyjaciół w szczerość i przyjaźń! Racz wysłuchać mnie niegodnego, jeśli taka jest Twoja przenajświętsza wola. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. D.O.
Betania 2016.06.27

Pielgrzymi ŚDM z Włoch w naszej parafii

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
(Mt 5, 7)
ŚDM

W związku z obchodzonymi już w lipcu Światowymi Dniami Młodzieży, będziemy gościć w naszej parafii pielgrzymów z Włoch. Przyjedzie do nas około 30 osób, które zostaną przyjęte przez rodziny. Światowe Dni Młodzieży, to wydarzenie duchowe rozpoczęte w roku 1986 przez papieża Jana Pawła II. Polska po raz kolejny jest gospodarzem ŚDM. Częstochowa gościła młodzież przybyłą z całego świata w roku 1991, ale wówczas poszczególne diecezje w naszym kraju nie były do tego stopnia zaangażowane w organizację i przyjęcie pielgrzymów z różnych krajów jak ma to miejsce obecnie. Mamy nadzieję, że tak jak w wielu innych miejscach, do których w latach ubiegłych pielgrzymowali młodzi ludzie na Światowe Dni Młodzieży, tak w tym roku wizyta w naszym regionie będzie dla nich nie tylko sposobnością do lepszego poznania Podlasia, jego kultury i tradycji, ale przede wszystkim okazją do podzielenia się swoją religijnością, chęcią pogłębienia wiary i pokazania, że choć mieszkają gdzieś daleko w świecie i porozumiewają się innym językiem – są dla nas niezwykle bliscy przez miłość do Pana Jezusa.
A jak z Waszą znajomością języka włoskiego?

opr. M.K.
2016.06.24

Zakończenie roku szkolnego

Po trudach dziesięciu miesięcy nauki i pracy nadeszły tak długo wyczekiwane wakacje. Życzymy nauczycielom i katechetom, szczególnie zaś tym, pracującym w szkołach w Dobrzyniewie Dużym i Nowym Aleksandrowie oraz wszystkim uczniom i studentom z naszej parafii: dużo wypoczynku graniczącego z nicnierobieniem, czasami odpoczynku w miejscu i czasie gdy jest potrzebny (pamiętacie jaka jest biblijna definicja od-poczynku, o której wspominał ks. Łukasz w pierwszą niedzielę wakacji?) i samych słonecznych dni! Pamiętajcie, niezależnie od tego gdzie spędzacie wakacje, czy to w wielkim mieście pełnym zabytków, czy w małej mazurskiej wiosce nad jeziorem, kościół, w którym odprawiana jest niedzielna Msza Święta można znaleźć wszędzie;-)

Prośba o bezpieczną drogę do Rafała Archanioła

Święty Rafale Archaniele, Ty czuwasz przed Majestatem Bożym, a z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem Tobiasza w czasie jego niebezpiecznej wędrówki; prosimy Cię, czuwaj i nad naszymi drogami i ostrzegaj nas przed każdym grożącym nam niebezpieczeństwem. Amen.

opr. M.K.
2016.06.12

Wizytacja biskupia w Dobrzyniewie

J.E.Ks.Bp Henryk Ciereszko

Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu każdej wspólnoty parafialnej jest wizytacja biskupia. Zgodnie z prawem kanonicznym wizytacje odbywają się w każdej parafii co pięć lat. W dniu 12 czerwca 2016 z wizytacją do naszej parafii przybył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej. Celem odwiedzin biskupa w danej parafii jest kontrola ekonomiczno - gospodarcza i duszpasterska, którą sprawuje on jako gospodarz diecezji. Ale nie tylko. Wizytacja jest okazją do poznania życia religijnego parafii, nie tylko koncentrującego się bezpośrednio przy kościele parafialnym, ale również w szkołach i innych instytucjach znajdujących się na jej terenie. Stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi, apostolskimi i grupami duszpasterskimi, działającymi w parafii. Podczas wizyty w naszej parafii Jego Ekscelencja uczestniczył w większości Mszy Świętych, głosił Słowo Boże i rozmawiał ze wszystkimi grupami parafialnymi. Po mszy świętej o godzinie 9:00, w spotkaniu z Księdzem Biskupem uczestniczyli członkowie Kół Żywego Różańca, Bractwo Trójcy Przenajświętszej, Rycerstwo Niepokalanej, parafialny chór „Cantate Domino” oraz członkowie III Zakonu św. Franciszka. We mszy świętej o 10:30 z Księdzem Biskupem spotkały się dzieci. Nieco bardziej skupiona niż zazwyczaj ale nie mniej radośnie i entuzjastycznie niż zwykle zaśpiewała schola dziecięca. W prezbiterium zgromadzone były dziewczynki i chłopcy biorący udział w Białej Procesji oraz młodsi ministranci. Przed ołtarzem trzymając na rękach równo złożone białe komże czekało jedenastu drugo i trzecioklasistów. Ważnym punktem tej Mszy Świętej było przyjęcie tych jedenastu chłopców do grona ministrantów. To dla nich wydarzenie podwójnie doniosłe. Nie dość, że otrzymali swoje pierwsze komże i możliwość pełnienia tak ważnej funkcji przy ołtarzu to osobą, która przyjęła od nich ślubowanie i udzieliła błogosławieństwa był sam Ksiądz Biskup. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie z Białą Procesją, ministrantami, scholą dziecięcą, scholą młodzieżową oraz grupą „Ruchu Światło-Życie”. Doniosłym punktem wizyty było udzielenie przez Jego Ekscelencję sakramentu bierzmowania uczniom z III klasy gimnazjum. Miało to miejsce podczas mszy świętej o godzinie 12:00. W czasie między spotkaniami trwały rozmowy na temat kondycji naszej parafii, wizytacja kancelarii oraz spotkania z księżmi. Niebywałą atrakcją było spotkanie w Krynicach: przejażdżka zabytkowym kabrioletem, koncert pieśni o Bożym Miłosierdziu autorstwa pana Sylwestra Trojanowskiego w wykonaniu dzieci z Krynic, Koronka do Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Ciereszko i słodki poczęstunek pod namiotem z udziałem Rady Parafialnej. Bardzo mile wspominamy, my parafianie, spotkania z naszym Dostojnym Gościem dzięki jego otwartości, pokorze i łatwości odnajdywania wspólnego języka w rozmowach z poszczególnymi grupami parafialnymi. Dziękujemy za udzielone błogosławieństwo.

opr. M.K. i J.K.

Zapowiedzi

Dariusz Nowicki, kawaler zam. Długołęka par. Krypno i Magdalena Bajko, panna zam. Bohdan par. tut.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.03.2017 r.

1. Dzisiaj przypada dzień imienin Ks. Józefa Zubowskiego oraz Pana Wójta Gminy Dobrzyniewo, Bogdana Zdanowicza. Dostojnym solenizantom życzymy zdrowia i wszelkich łask Bożych polecając ich w naszych modlitwach opiece Maryi i św. Józefa.

2. Jutro obchodzimy w liturgii uroczystość św. Józefa. Msze św. w naszym kościele zostaną odprawione o godz. 7:00 9:00 i 18:00

3. Grupa Odnowy w Duchu Świętym spotykająca się w naszej parafii zaprasza w najbliższy wtorek na Msza św. o godz. 18:00 i adorację Najświętszego Sakramentu.

4. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbędą się w szkole w Dobrzyniewie Dużym.

5. Nauki rekolekcyjne dla dorosłych będą wygłoszone w kościele we czwartek, piątek i sobotę podczas Mszy św. o godzinie 9:00 i 18:00 W tym czasie będzie można skorzystać również ze spowiedzi.

6. Msza św. dla chorych w Letnikach zostanie odprawiona w najbliższą sobotę o godz. 9:00.

7. Duszpasterstwo Rodzin zaprasza do świętowania Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, które przypadają odpowiednio: 24 i 25 marca. Wyrazem troski o dar życia, oprócz szeroko pojętej promocji życia, jest dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklaracje podjęcia Duchowej Adopcji można otrzymać w zakrystii, lub wziąć ze stolika przy wyjściu z kościoła. Wypełnione deklaracje przynosimy do kościoła w dniu 25 marca.

8. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na kwiaty do dekoracji „Grobu Pańskiego” KŻR z Dobrzyniewa Dużego zelatorki pani Heleny Sokólskiej zebrało 160 zł, a KŻR z Dobrzyniewa Dużego zelatorki pani Natalii Citko zebrało 140 zł

9. W ubiegłym roku jako dar ołtarza zostały zakupione alby komunijne. Uprzejmie prosimy o przyniesienie alb w najbliższych dniach do zakrystii, aby można było rozdać je tegorocznym dzieciom komunijnym.

10. Stowarzyszenie «Otwarty Dom» Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie po raz kolejny zaprasza polskie dzieci z domów dziecka na Litwie na Święta Wielkanocy. Nasi goście będą w rodzinach od 12 do 19 kwietnia. Akcji patronuje Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku. Spotkanie osób, które chcą przyjąć dzieci do swoich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem odbędzie się we wtorek 21 marca br. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Hallera 8 (dawna Berlinga).

Irena Stankiewicz – Prezes stowarzyszenia– telefon: 695629678

Ewa Tyburczy – Skarbnik stowarzyszenia– telefon: 603294028

11. Organizatorzy zapraszają na spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Krzysztofem Jurgielem oraz Senatorem RP Janem Dobrzyńskim, które odbędzie się w sobotę 25 marca o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym.

Intencje Mszy św.


Niedziela - 19 marca 2017 r.
07:00 + Józef, Wiktoria, Mirosław Łoś, Krystyna, Antoni Niewińscy
+ Józef Borkowski, Paulina, Janusz, zmarli z rodziny Borkowskich
09:00 + Józef, Zofia Praccy
+ Józef Górski
10:30 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy Bohojło w rocznicę urodzin
12:00 W intencji ks. Józefa (od Bractwa Trójcy Przenajświętszej)
+ Zygmunt Ślinko (1r)
18:00 + Józef Pawełko
Poniedziałek - 20 marca 2017 r.
07:00 + Józef Półtorak
09:00 + Józef, Ludwika, Aleksandra, Antoni, Stanisław Rutkowscy, Barbara Gałązka, Szczepan Bielawiec
+ Leonard Walendziuk (6r), Monika Korol
18:00 + Alina Adamska, Edward, zmarli z rodziny Adamskich
Wtorek - 21 marca 2017 r.
06:30 + Józef, Stanisława, Anna, Eugeniusz, Zenon, Krystyna, zm. z rodziny Tokarzewskich, Helena, Franciszek Dybaccy
07:00 + Helena, Zygmunt (1r) Ślinko
+ Halina Kozłowska (7dz)
+ Jadwiga Storonowicz (7dz)
18:00 Msza św. w intencji Odnowy w Duchu Świętym i adoracja Najświętszego Sakramentu
Środa - 22 marca 2017 r.
07:00 + Franciszek Michalewicz
+ Bogumił Zdanowicz
17:30 DROGA KRZYŻOWA
18:00 Izydor Radziszewski, Zofia, Magdalena, Tomasz
Adam, Marian, zmarli z rodziny Zubryckich, Halina Malinowska
Czwartek - 23 marca 2017 r.
07:00 Dziękczynna i o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
9:00 + Bronisław, Janina Dzienis, Kazimierz Adamski
+ Mirosław Wigda
18:00 + Antonina Dobrogowska
Piątek - 24 marca 2017 r.
07:00 + Jarosław Krawczeniuk (2r)
+ Leokadia Łoś
+ Jarosław Rudnicki (30dz)
09:00 + Zygmunt Pasiuk, Helena
17:30 DROGA KRZYŻOWA
18:00 + Józef Pawełko, zmarli jego rodzice, Czesława i Jerzy Makowscy
Sobota - 25 marca 2017 r.
07:00 + Jadwiga Lompart
+ Józef Rybnik (5r), Andrzej, Bronisława, Adam, Helena, zmarli z rodziny Rybników
09:00 o Boże błogosławieństwo dla KŻR z Dobrzyniewa Dużego (zelatorka Barbara Citko)
+ Lucjan Łupiński
18:00 + Antoni Adamski, zmarli z rodziny Adamskich
Niedziela - 26 marca 2017 r.
07:00 + Antoni, Emilia, Czesław, Albina Jabłońska, Stanisław, Halina Malinowska
+ Teodora, Edmund Jackowscy
09:00 + Marianna Rybołowicz, zmarli z rodziny Rybołowiczów
+ Kazimierz Hancewicz (1r)
10:30 + Adam, Teofila Cylwik
12:00 MP
18:00 + Agnieszka Żukowska (8r)